All Open Jobs

Full Stack Developer

Urgent
Developers
Permanent
Responsibilities
 • front-end: 1.ใช้ภาษา javascript, typescript ในการพัฒนา framework ใดก็ได้ เช่น vue, nuxt, react, next, angular (ถ้าเคยใช้ vue, nuxt จะพิจารณาพิเศษ)
 • back-end: 1. ใช้ภาษา python (Django framework ระบบส่วนใหญ่ขององค์กร) หรือ nodejs (Express, nestjs) javacript, typescript หรือ framework อื่นๆ ที่พร้อมเรียนรู้
 • database เบื้องต้น postgreSQL หรือ MongoDB
 • WFH 99 %
Qualifications
 • สามารถเรียนรู้ (research) ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
 • ทำงานเป็นทีมได้
 • ช่วยกัน brainstorm เพื่อแก้ไขปัญหา
 • มีความอดทนในการทำงาน (เช่น เมื่อต้องปรับตาม requiment ที่เปลี่ยน, ค้นหา solution ในหาแก้ไขปัญหา)
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Assistant Fulfillment Manager

Urgent
Uncategorized
Permanent
Responsibilities
 • วางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหาการทำงานภายในทีมและระหว่างทีม
 • พัฒนากระบวนการแพ็คสินค้าให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้ในตลาด ทั้งในด้านบุคลากรและซอฟต์แวร์
 • วางแผนการส่งออเดอร์ให้ขนส่งตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากต้นทุน คุณภาพมาตรฐานที่ลูกค้าได้รับ และคุณภาพคะแนนบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ซ (Shopee / Lazada / Tiktok / ...)
 • พัฒนาต้นทุนกระบวนการ Batching / Picking / Packing and Shipping ให้แข่งขันได้ในตลาด
 • ควบคุม พัฒนาหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฎิบัติงานในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ทั้งเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเพื่อการ repackagging”
 • พัฒนาการจัดวางสินค้าภายในคลัง เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ หยิบใช้งาน และความสมบูรณ์ของสินค้า
 • ร่วมออกแบบและพัฒนากระบวกการทำงานที่รัดกุม และมีประสิทธิภาพโดยอาศัยซอฟแวร์
Qualifications
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์ในการดูแลทีมงาน มีความเป็นผู้นำ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอและใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 • สามารถใช้ Google Sheet ได้เป็นอย่างดี เช่น round, count, if ร่วมกับฟังก์ชั่นอื่น, array, index, match, pivot, vlookup เป็นต้น
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ รู้ความสำคัญ-เร่งด่วนของงาน และรู้ว่างานใดควรปรึกษาก่อนตัดสินใจ
 • มีทักษะในการทำรายงาน แผนผังแผนภาพเพื่อความเข้าใจ และมีทักษะในการนำเสนองาน
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
คลังสินค้า บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด 15/58 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 (วัดเกาะ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220
Apply Now

Event Marketing

Urgent
Marketing
Permanent
Responsibilities
 • วางแผนและควบคุมภาพรวมการทำงาน (Timeline, Marketing Strategy, Finance) ของ Project ที่ได้รับ เช่น งานสัปดาห์หนังสือ, School Tour, งานเปิดตัวสินค้า, Workshop ตั้งแต่ต้นจนจบงาน ภายใต้การดูแลของ Project Manager
 • ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานออกมาได้ตามเป้าหมาย เช่น ทีม Marketing และทีม Operation เป็นต้น
 • Track ผลลัพธ์และ Metrics ที่สำคัญของโปรเจค รวมถึงจัดทำ Report สรุป Project เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ในครั้งถัดไป
 • ร่วมคิดต่อยอด หาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อขยายผลลัพธ์ของธุรกิจ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำ Event Marketing หรืออยู่ในวงการ Marketing มาอย่างน้อย 1 ปี (หากเคยทำงานในส่วนการวางแผน หรือดูแลภาพรวมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้และทักษะทางด้าน Online & Offline Marketing
 • มี Event Management Skill และ Project Planning Skill
 • รักการขายแบรนด์ และงานด้านการตลาด
 • มีความกระตือรือร้น และมีพลังในการทำงานที่สูง
 • ชอบความ Challenge ในการทำงาน กล้าเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหา
 • มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดติดกับการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ขึ้น รวมถึงชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีม
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Senior HR officer (C&B)

Urgent
Human Resource
Permanent
Responsibilities
 • ดูแลงาน Payroll ทั้งกระบวนการ (โปรแกรม empeo)
 • จัดทำข้อมูลสรุปค่าคอมมิชชั่น ต้นทุนแรงงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานเกี่ยวกับการปรับเงินพนักงาน เช่น ปรับระดับงาน ปรับตำแหน่ง โอนย้ายและการปรับโครงสร้างองค์กร
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน HR เช่น บันทึกข้อความหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ประกาศบริษัท
 • ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ และการจ้างงานคนพิการ
 • ดำเนินการ และตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษี ประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน
 • ดูแลงานเกี่ยวกับการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย
 • ดูแลงานเกี่ยวกับสวัสดิการของบริษัท เช่น การเปรียบเทียบราคาประกันภัยกลุ่ม
 • ดูแลงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง ลาออกและการ Exit Interview
Qualifications
 • มีประสบการณ์ทำงาน HR Payroll 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ KPI และแบบประเมินของบริษัท
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี (Sumif, lookup, Pivot, Index, Match, ETC...)
 • มีความตั้งใจที่จะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากร กล้าแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจด้วยข้อมูล
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 • มีความรู้ด้านภาษี และกฎหมายแรงงาน
 • เก็บความลับได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ตำแหน่งงานนี้มี Test Excel ให้ทำก่อนนัดสัมภาษณ์งาน
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Online Sales Supervisor

Urgent
Sales & Customer Service
Permanent
Responsibilities
 • ดูแลและบริหารยอดขายรวมของ products ที่ได้รับมอบหมาย
 • กำกับดูแลให้คำแนะนำ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานแก่ทีมขาย
 • ร่วมกำหนด วางแผนกำลังคน และการทำงานการขายของทีมให้ไปถึงเป้าหมายของบริษัท
 • ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมถึงการหาแนวทางการขายรูปแบบใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากที่สุด
 • สนับสนุนและช่วยผลักดันให้เกิดการนำรูปแบบการขายใหม่ๆมาใช้กับองค์กร
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
Qualifications
 • มีประสบการณ์การขายและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานหรือเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน
 • มีพื้นฐาน Data Analysis สามาถวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • มี Skill Project Management
 • ภาวะความเป็นผู้นำ สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่องานสูง
 • มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

People Development Supervisor

Urgent
Human Resource
Permanent
Responsibilities
 • ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร/ทีม และ Job Description เพื่อวาง Career Path และ Succession Plan ให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน
 • จัดทำเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Road Map) ให้กับพนักงาน
 • วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร วางแผนการอบรมบุคลากร ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการฝึกอบรม และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมเข้าในระบบ
 • เสริมสร้างความสุขและความผูกพัน (Engagement) ด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมของบริษัทฯ การสื่อสาร ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินงาน และติดตามผล
 • พัฒนาและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำรายงาน สถิติข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ สรุปผล และเสนอต่อผู้บริหาร และรายงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ติดต่อสื่อสารกับทีมต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลของพนักงานในแต่ละทีมอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมจัดทำ KPIs/OKRs สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี
Qualifications
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HRD 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม พิธีกร/วิทยากร จัดทำ KPIs/OKRs
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สามารถใช้ Google Sheet ได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ชอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และชอบความท้าทายในการทำงานที่ไม่มีทำแค่ในกรอบหรือวิธีเดิมๆ เน้นนำเสนอไอเดียและมองหา Solution ใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Compensation & Benefit Supervisor

Urgent
Human Resource
Permanent
Responsibilities
 • วางแผนกลยุทธ์ทาง HR สำหรับองค์กร
 • กำกับ ดูแล วางแผนในด้านค่าตอบแทน กระบอกเงินเดือน เงินได้อื่นๆและรางวัลพิเศษ สำหรับพนักงาน
 • กำกับ ดูแลนโยบาย, ประกาศ และระเบียบปฏิบัติขององค์กร
 • ดูแล ให้คำปรึกษา และรับฟังปัญหาของพนักงาน
 • ให้คำปรึกษาแก่นายจ้างและพนักงานเรื่องกฎหมายแรงงาน
 • กำกับ ดูแลทีมในการจัดทำเงินเดือน, ยื่นประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ภงด. และการจัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารรับรองเงินเดือน, รับรองการทำงาน, รับรองการผ่านงาน
 • วางแผน และจัดทำ KPIs และ OKRs สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสประจำปีของพนักงาน
 • จัดทำรายงาน สถิติข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ สรุปผล และเสนอต่อผู้บริหาร
Qualifications
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร, สาขารัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HRM 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านวางแผนกลยุทธ์ทาง HR การจัดทำ KPIs และ OKRs และกฎหมายแรงงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถใช้ Google Sheet ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และความท้าทายในการทำงาน เน้นนำเสนอไอเดียและมองหา Solution ใหม่ๆในการพัฒนาองค์กร
 • ตำแหน่งนี้มี Test ให้ทำก่อนนัดสัมภาษณ์งาน
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Packing: พนักงานแพ็คหนังสือ (Part-Time)

Urgent
Uncategorized
Temporary
Responsibilities
 • แพ็คหนังสือ ตามออเดอร์ดูรายการที่ต้องแพ็คผ่านระบบ
 • เตรียมวัสดุสำหรับการแพ็ค เช่น ตัดบับเบิ้ล, ห่อกล่อง
 • แพ็คหนังสือลงใส่กล่อง
 • สถานที่ทำงาน : ซอย สายไหม 56 (คลังสินค้า บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด สาขา2)
 • รายได้ 400 - 500 บาทต่อวัน
Qualifications
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ทำงานได้ทุกวัน อาทิตย์ละ 5-6 วัน ตามตารางกะ (อาจจะไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์)
 • รับสมัครพนักงานชั่วคราว สัญญาจ้าง 3 เดือน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น
 • สนใจสมัครงาน Add Line: 064-931-5081 
 • รับสมัครทั้งรายวันและรายเดือน
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Video Content Creator

Urgent
Uncategorized
Permanent
Responsibilities
 • คิด , ผลิต Video Content ของทางบริษัทลงในช่องทาง Social Media เช่น Facebook , TikTok , Youtube
 • วาง Content Media Plan ประจำเดือนในช่องทาง Facebook และ TikTok
 • เป็นผู้ควบคุมการ LIVE ดูแลความเรียบร้อย ให้ออกมาสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถสื่อสาร เขียน Brief ให้กับทีมอื่นเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้ดี
 • สามารถเล่าเรื่อง Story Telling ให้คนรู้จัก ตลอดจนถึงการขายได้
Qualifications
 • มีทักษะการจัดการงานของตัวเอง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆ ได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ดี
 • มี Passion ของการเรียนภาษาอังกฤษ อยากพัฒนาตัวเองด้านภาษาอังกฤษ
 • หากมีทักษะการทำ Motion Graphic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมี Background การทำงานด้านการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีคะแนนทดสอบภาษาเช่น TOEIC IELST หรืออื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Admin Purchasing

Urgent
Uncategorized
Contract
Responsibilities
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อจัดหาสินค้าตามความต้องการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการสืบราคา เจรจาต่อรองเงื่อนไข ราคาที่เหมาะสม การส่งมอบ ระยะเวลาการชำระเงิน
 • สำรวจราคาสินค้าในตลาดเพื่อเปรียบเทียบ
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ และตรวจสอบความถูกต้อง
 • ตรวจสอบและแจ้งแก้ไข ความสมบูรณ์ของไฟล์สิ่งพิมพ์ก่อนสั่งผลิต
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ Google Docs, Google Sheets, Google Slides ในระดับดี
 • หากประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ หรือมีความรู้ด้านสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถปรับตัวได้ดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง ชอบพูดคุย
 • มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • เป็นการจ้างงานในรูปแบบสัญญาจ้าง 3 เดือน (สามารถต่อสัญญาได้)
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว